ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Group Menu
dot
bulletประวัติ บริษัท มิตรแท้ประกันภัยฯ
bulletแผนรายได้ธุรกิจ
dot
Newsletter

dot
bulletสมัครเป็นตัวแทน..ฟรี ทั่วประเทศ
bulletการเปิดศูนย์สนง.บริการตัวแทน
bulletประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 รวม พ.ร.บ.รถยนต์
bulletประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+1 (มิตรแท้เพิ่มพูน)
bulletประกันอัคคีภัย
bulletแผนประกันภัยบ้าน (บ้านมิตรแท้)
bulletประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
bulletพ.ร.บ.สถานีบริการน้ำมัน + ประกันภัยร้านทอง
bulletประกันสุนัขอุบัติเหตุ
bulletประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล
bulletวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารบัญชีบริษัทฯ (เพื่อชำระค่าพรบ. และค่าเบี้ยประกัน)
bulletขายคอนโดปิ่นเกล้าริเวอร์พาร์ควิว ใกล้ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า


SeamTour.com


พ.ร.บ.สถานีบริการน้ำมัน + ประกันภัยร้านทอง

       ณ ปัจจุบันนี้  กรมธุรกิจพลังงาน  ได้แจ้งกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศ

ว่า  ทุกสถานีบริการน้ำมันต้องมีการทำ พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอก  เช่น ลูกค้า หรือ

ผู้มาใช้บริการภายในสถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น    และต้องยื่น พ.ร.บ. พร้อมกันกับการขอใบอนุญาต

ประจำปีในการดำเนินธุรกิจ สถานีบริการน้ำมัน 

     อัตราค่าเบี้ยประกัน  ขึ้นกับสถานีบริการน้ำมันเป็นแบบประเภท ก. ข. หรือ ค.

สามารถโทรสอบถามได้  คุณการณ์ไกล   กุลมา   โทร.081-914-6979, 

086-338-9016    

karnbroker@hotmail.com     Fax. 02-894-4603 

พร้อมกับแจ้งรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังแบบฟอร์มข้างล่างนี้

 

     การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3

              ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อมูลสำหรับการพิจารณารับประกันภัย

 

ชื่อผู้ขอเอาประกันภัย            :…………………………………………………………………………………….

 

ที่อยู่                                        :……………………………………………………………………………………...

                                                ………………………………………………………………………………………

 

ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ      : □ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ำมัน) ประเภท.......

                                                  สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง

                                                  คลังน้ำมันเชื้อเพลิง

 

สถานที่ตั้ง                              :……………………………………………………………………………………...

                                                ………………………………………………………………………………………

 

ชื่อสถานประกอบการ           :……………………………………………………………………………………..

 

ลักษณะสิ่งปลูกสร้างอื่น       : ด้านหน้า..................................................................... ระยะห่างประมาณ..........เมตร

โดยรอบสถานประกอบการ  ด้านหลัง.....................................................................ระยะห่างประมาณ..........เมตร

และระยะห่าง                         ด้านขวา.......................................................................ระยะห่างประมาณ...... ..เมตร

                                                 ด้านซ้าย......................................................................ระยะห่างประมาณ......... เมตร

 

อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่น          :   ไม่มี

ภายในบริเวณสถาน                     มีอาคาร / สิ่งปลูกสร้างอื่นอยู่ภายในบริเวณสถานประกอบการ

ประกอบการ                                     จำนวน ....... อาคาร  ใช้อาคารเป็น...................................................................

            ........................................................................................................................           

                                                           ผู้ขอเอาประกันภัยเป็น  O เจ้าของ  O ไม่ได้เป็นเจ้าของ

                                               

                                                                                                                ลงชื่อ ............................................................

                                                                                                                          ตัวแทน / รหัส ...............................

                                                                                                                          ผู้ขอเอาประกันภัย

                                                                                                                วันที่ .......... เดือน ........................พ.ศ. 2550

 

หมายเหตุ   กรุณาให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง 

 

 

ประกันภัยร้านทอง 

                                                                ใบคำขอเอาประกันภัย

                                                    กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง

          กรุณาให้ข้อมูลโดยการตอบคำถามข้างล่างนี้ทุกข้อ ตามความเป็นจริง

 

1. ชื่อผู้ขอเอาประกันภัย : ………………………………………………………………………………..…………

    ที่อยู่ : ………………………………………………………………………………………………….…………

     …………………………………………………………………….......โทรศัพท์…………...…….…………….

2. ชื่อสถานประกอบการ  : ………………………………………………………………………………………...

    ประกอบธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ..............................................................................................................

3.  สถานที่เอาประกันภัย :..…………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………………………...

4.  มูลค่าทองคำที่แท้จริงในสต๊อคโดยประมาณ    1-3 ล้าน       3 ล้าน -10 ล้าน   เกินกว่า 10 ล้าน

5.  เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยร้านทองได้กำหนดข้อรับรองไว้ว่า “ ผู้เอาประกันภัยรับรองว่า ในระหว่างที่

     กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ   ผู้เอาประกันภัยต้องจัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิดมาติดตั้งในสถานที่เอา

     ประกันภัยและทำการบันทึกภาพเอาไว้ตลอดเวลาทำการ ”

   สถานประกอบการร้านทองของท่านมีโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าวหรือไม่   ไม่มี       มี

6.  ร้านทองของท่านมีระบบรักษาความปลอดภัยในขณะนี้

              6.1  อุปกรณ์สัญญาณอัตโนมัติแจ้งเหตุตรงไปยังสถานีตำรวจ          ไม่มี มี

                6.2  ร.ป.ภ.ประจำร้าน หรือตำรวจเฝ้าประจำร้านในเวลาทำการไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ไม่มี   มี

                6.3  กระจกนิรภัยหรือกรงเหล็ก           ไม่มี  มี

                6.4  ร้านตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือไม่             ไม่อยู่              อยู่

                6.5  อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด) ...................................................................................................

     หากท่าน มี ระบบรักษาความปลอดภัยตามที่ระบุข้างต้นแล้ว  กรุณาแสดงหลักฐานหรือเอกสารประกอบส่ง

     มาให้บริษัทฯพิจารณาด้วย

7.  ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ร้านทองของท่านเคยได้รับความสูญเสียหรือเสียหายจากสาเหตุ การชิงทรัพย์ ปล้น

     ทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์  หรือไม่             ไม่เคย                       เคย

    (ถ้าเคย) โปรดระบุรายละเอียด .................................................................................................................

    ..............................................................................................................................................................

  

  …………………………………………………………………………………………………………..

 

    และท่านมีมาตรการในการป้องกันหลังจากนั้นหรือไม่อย่างไร .....................................................................

    ..............................................................................................................................................................

 

  ..............................................................................................................................................................

                                                                                                                                               ...ต่อแผ่นที่ 2

                                                                                    - 2 - 

 

8.  ขณะนี้ท่านมีการเอาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทองคำในร้านทองหรือไม่

    ไม่มี       มี   บริษัท...............................................................................................

                                     ประเภทกรมธรรม์...............................................................................

                                     จำนวนเงินเอาประกันภัย........................................................................................

9.  ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันภัย หรือเคยถูกบอกเลิกสัญญา หรือปฏิเสธการต่ออายุสัญญา หรือการถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับการประกันภัยทองคำในร้านทองหรือไม่ (ถ้าเคย) โปรดระบุรายละเอียดการประกันภัย และชื่อบริษัทประกันภัย  ........................................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………………………..……..

                                                                                                                                                                 

10. ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินเอาประกันภัย ( โปรดดูรายละเอียดตามใบเสนอราคา )

 

                แผน A           แผน B           แผน C

 

11. ระยะเวลาเอาประกันภัย : เริ่มวันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ...............เวลา ........................น.

      สิ้นสุดวันที่.............. เดือน ............................... พ.ศ. ....................... เวลา 16.30 น.

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริษัทฯตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ

ได้ใช้สำหรับการประกันภัยนี้ และข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆข้างต้นนี้ถูกต้องและสมบูรณ์

ข้าพเจ้าตกลงที่จะให้คำขอเอาประกันภัยนี้เป็นมูลฐานของสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ

 

                                                                                วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............

                                                                               

  ( ...................................................................)

                                                                                                 ลายมือชื่อผู้ขอเอาประกันภัย

 

 

 

ตัวแทน ......นายการณ์ไกล  กุลมา   T.081-914-6979......  รหัส .........................................

นายหน้าประกันภัย .......................................................... ใบอนุญาตเลขที่ .......................

 

                                

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
คุณการณ์ไกล กุลมา T. 081-914-6979, 086-338-9016 Fax. 02-894-4603 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย karnklaig@mittare.com, karnklai@hotmail.com บจก.มิตรแท้ประกันภัย